Trwa nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

 Posiedzenie Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. arch UMWS Tomasz Żak Posiedzenie Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. arch UMWS Tomasz Żak
Zgłoszeń można dokonywać do 11 grudnia 2023 r.

Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji, którzy na co dzień w swojej działalności wspierają osoby z niepełnosprawnościami.

Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
  • jest pełnoprawnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością;
  • wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Sejmiku,
  • nie jest skazana przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Prawidłowo wypełniony formularz należy wysłać w wersji pdf na adres e-mail: sejmikniepelnosprawni@slaskie.pl w terminie do 11 grudnia 2023 roku. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kandydaci do swoich zgłoszeń mogą dołączyć życiorys, listy gratulacyjne, dyplomy, referencje w szczególności organizacji społecznych.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, wyboru przedstawicieli do Sejmiku dokona komisja powołana w drodze uchwały zarządu województwa. Lista osób powołanych w skład Sejmiku zostanie zamieszczona na stronie niepelnosprawni.slaskie.pl w terminie do dnia 26 stycznia 2024. Zgłoszenia nadsyłane po terminie oraz wypełnione nieprawidłowo, nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów i funkcjonowania Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (tel. 32 77 40 638, e-mail: sejmikniepelnosprawni@slaskie.pl).

Załączniki
Ogłoszenie o naborze [PDF 194,7kB]
Formularz zgłoszeniowy [RTF 191,0kB]
Regulamin Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego [PDF 146,6kB]