Szkolenia niepełnosprawnych

Formą aktywizacji zawodowej są szkolenia organizowane przez powiatowe urzędy pracy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu i zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy

Ich celem jest zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia oraz podwyższenie posiadanych kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w przypadku braku kwalifikacji zawodowych, konieczności ich zmiany w związku z brakiem pracy oraz utraty zdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu. Szkoleniem tym mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. Osoba niepełnosprawna kierowana jest na szkolenie z inicjatywy własnej lub też na podstawie orzeczenia właściwego organu. Koszty finansowane są ze środków PFRON, a więc jest ono bezpłatne. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba niepełnosprawna nie ukończyła szkolenia z własnej winy i jest wówczas zobowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem było podjęcie zatrudnienia. Refundacja nie może dotyczyć kosztów poniesionych przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),