Jak uzyskać kartę parkingową

Jednym z dokumentów ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom jest karta parkingowa.

Karta parkingowa uprawnia do:

Postoju w miejscach oznaczonych emblematem wózka inwalidzkiego i niestosowania się do 9 poniższych znaków drogowych:

 • B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach"
 • B 3 „zakaz ruchu pojazdów silnikowych z wyjątkiem pojazdów jednośladowych"
 • B 3a „zakaz wjazdu autobusów"
 • B 4 „zakaz wjazdu motocykli"
 • B 10 „zakaz wjazdu motorowerów"
 • B 35 „zakaz postoju"
 • B 37 „zakaz postoju w dni nieparzyste"
 • B 38 „zakaz postoju w dni parzyste"
 • B 39 „strefa ograniczonego postoju"

Kartę parkingową wydaje Przewodniczący Powiatowego, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Postanowienie dotyczące przyznania karty parkingowej może zostać zawarte:

 • w orzeczeniu o niepełnosprawności,
 • w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności,
 • w orzeczeniu o wskazaniach do ulgach i uprawnieniach wraz ze wskazaniem warunków wynikających z przepisu art. 8 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym.

Podmioty uprawnione do otrzymania karty parkingowej:

 • osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a jednocześnie z ograniczonymi możliwościami poruszania się (m.in. osoby niewidome). Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-0 ( choroby narządu wzroku ), 05-R (upośledzenie narządu ruchu ) lub 10-N ( choroba neurologiczna ),
 • dla osób do 16 roku życia, które nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności, warunkiem otrzymania karty parkingowej będzie ograniczona możliwość poruszania się,
 • placówki zajmujące się zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.

Karty będą wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 5 lat.

Za bezprawne posługiwanie się kartą parkingową (np. używanie karty na osobę zmarłą ) może spotkać kara w wysokości 2 tys. zł.

Karty będą zewidencjonowane w centralnej ewidencji , która będzie częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Wyznaczanie liczby miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych:

 • 1 stanowisko – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 6-15;
 • 2 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 16-40;
 • 3 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 41-100;
 • 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi więcej niż 100.

Obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 listopada 2014 r.

Dokumenty jakie należy złożyć by otrzymać kartę:

 • wypełniony wniosek o wydanie karty,
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu),
 • aktualna fotografia 1 egzemplarz (wymiar 35 mm x 45 mm),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty,
 • upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej i jej odbioru w przypadku, gdy nie jest to wnioskodawca,

Najczęściej formularz wniosku dostępny jest do pobrania na stronie internetowej powiatu miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Opłaty:

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w kwocie 25,00 zł.

Wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej potwierdzającej uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm).

Nowelizacja ustawy wchodzi w życie 1 lipca 2014 r. z poniższymi wyjątkami:

 • przepis o dodatkowej karze w wysokości 2 tys. za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
 • przepis dotyczący wyznaczania miejsc parkingowych wchodzi w życie 1 września 2014 r. ;
 • przepis dotyczący wprowadzenia centralnej ewidencji wchodzi w życie 4 stycznia 2016 r.