Ulgi w abonamencie RTV

Abonamentu RTV nie płacą:

Osoby niepełnosprawne, z orzeczeniem o:

  • I grupie inwalidztwa,
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie orzeczenia właściwego organu orzekającego, albo orzeczenia właściwej instancji sądu uchylającego wcześniejszą decyzję organu orzekającego;

Osoby, które ukończyły 75 lat na podstawie dowodu osobistego;

Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym - na podstawie dowodu osobistego oraz decyzji organu emerytalno-rentowego (np. decyzji ZUS) o wysokości emerytury;

Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną - na podstawie decyzji właściwego organu wypłacającego świadczenia (np. urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej, oddziału ZUS);

Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie jednego z dokumentów:

  • orzeczenia o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu, wydanego przez właściwy organ orzekający,
  • zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej;

Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, na podstawie jednego z dokumentów:

  • legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
  • orzeczenia stwierdzającego zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku lub orzeczenia stwierdzającego wymagane uszkodzenie (ostrość wzroku nie przekracza 15%) wydanych przez właściwy organ orzekający,
  • zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej.

Aby uzyskać zwolnienie należy przedstawić w urzędzie pocztowym  odpowiedni, wymieniony powyżej, dokument i oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia z opłaty. Zwolnienie następuje od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiedni dokument i oświadczenie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.)