Niepełnosprawni w Powiatowym Urzędzie Pracy

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy. W myśl przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm) „ma prawo korzystać z usług lub instrumentów" rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Osoba niepełnosprawna otrzymuje status bezrobotnej jeśli jest :

 • w wieku aktywności zawodowej
 • zdolna i gotowa do podjęcia zatrudniania w co najmniej połowie czasu pracy wymaganego w danym zawodzie,
 • nie uczy się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej
  do egzaminu eksternistycznego,
 • nie pobiera świadczeń w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej lub zasiłku stałego,
 • zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Osoba bezrobotna może korzystać z:

 • pośrednictwa pracy
 • upowszechniania ofert pracy,
 • usług EURES
 • szkoleń.

Osoba niepełnosprawna, która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek stały, rentę socjalną, czy rentę rodzinną (w kwocie większej niż 50% minimalnego wynagrodzenia) może być zarejestrowana w PUP jako osoba poszukująca pracy. Ma wówczas możliwość skorzystania z takiej pomocy, jak:

 • szkolenia,
 • stażu,
 • prac interwencyjnych,
 • przygotowania zawodowego dorosłych
 • badań lekarskich lub psychologicznych stwierdzających zdolności lub predyspozycje do wykonywania pracy,
 • zwrotu kosztów przejazdu do pracy, na staż, na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • sfinansowania kosztów przejazdu do pracodawcy w wypadku skierowania jej do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
 • studiów podyplomowych.

Osoba niepełnosprawna może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie po raz wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz.U.08.69.415).