Sanatoria

Wyjazd do sanatorium sfinansowany przez NFZ  

Podstawą wyjazdu do sanatorium jest skierowanie od lekarza. Wystawiający je lekarz kieruje się stanem zdrowia pacjenta i możliwymi do osiągnięcia efektami zabiegów w sanatorium. Skierowanie wymaga potwierdzenia przez wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce ubiegającego się o wyjazd.

Skierowanie nie potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego składane jest do dokumentacji prowadzonej przez ten oddział Funduszu.

Osoba wyjeżdżająca na leczenie (świadczeniobiorca) ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z powrotem oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych pokrywa do wysokości określonej w umowie oddziału wojewódzkiego Funduszu z sanatorium uzdrowiskowym różnicę kosztów wyżywienia i zakwaterowania ubezpieczonego.

Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w prewentorium i sanatorium uzdrowiskowym.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dorosłych wynosi dla leczenia:

  1. w szpitalu uzdrowiskowym - 21 dni;
  2. uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym - 28 dni;
  3. w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;
  4. uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym - 28 dni;
  5. ambulatoryjnego - od 6 do 18 dni zabiegowych.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dzieci wynosi:

  1. dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym - 27 dni;
  2. dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;
  3. dla leczenia ambulatoryjnego od 6 do 18 dni zabiegowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 274 poz. 2724 z późn. zm.).