Muzea i Biblioteki

Emerytom, rencistom oraz inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z ich opiekunami przysługuje, pod warunkiem okazania legitymacji rencisty lub legitymacji poświadczającej niepełnosprawność, przysługuje opłata ulgowa za wstęp do muzeów państwowych.

Biblioteki, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie i kierownicy urzędów centralnych świadczą swe podstawowe usługi bezpłatnie. Przepisy ustawy dopuszczają pobieranie opłat za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne, wypożyczenia materiałów audiowizualnych, w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych. Z mocy ustawy utworzono m. in. Centralną Bibliotekę Niewidomych zapewniającą obsługę tej grupy niepełnosprawnych oraz pokrewnych jednostek i instytucji.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia Dz. U. z 2008 Nr 160, poz. 994
;

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm);