Uprawnienia komunikacyjne

Liczne ulgi przysługują osobom niepełnosprawnym podczas podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS).

Krąg podmiotów uprawnionych

Środek publicznego transportu zbiorowego

Wysokość ulgi przy zakupie biletu

Wymagany dokument

Warunek skuteczności ulgi

Dzieci do lat 4

PKP – pociągi osobowe, pospieszne i expresowe przy biletach jednorazowych;PKS – autobusy zwykłe i przyspieszone przy biletach jednorazowych

100,00%

Dokument stwierdzający wiek dziecka

PKP – przejazd wagonem II klasy (przy przejazdach wagonem I klasy obowiązuje opłata w wysokości dopłaty do klasy II);PKS – niekorzystanie przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia (w wypadku korzystania wysokość ulgi wynosi 78%)

Dzieci powyżej lat 4 aż do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

PKP – pociągi osobowe, pospieszne i expresowe przy biletach jednorazowych;PKS – komunikacja zwykła i przyspieszona przy biletach jednorazowych

37,00%

Dokument stwierdzający wiek dziecka; zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego; legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego

PKP – przejazd wagonem II klasy (przy przejazdach wagonem I klasy obowiązuje dopłata do klasy II)

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne

PKP – pociągi osobowe, pospieszne i expresowe przy biletach jednorazowych lub miesięcznych imiennych;PKS – autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne przy biletach jednorazowych lub miesięcznych imiennych

78,00%

Legitymacja przedszkolna/szkolna/studencka oraz legitymacja osoby niepełnosprawnej/orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne oraz zaświadczenie/zawiadomienie/skierowanie określające termin i miejsce badania/zajęć/konsultacji

Korzystanie z przejazdu w celach edukacyjnych, rehabilitacyjnych lub leczniczych, np. pomiędzy domem, szkołą, poradnią specjalistyczną, placówką opiekuńczo-wychowawczą.PKP – przejazd wagonem II klasy (przy przejazdach wagonem I klasy obowiązuje dopłata do klasy II)

Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej

PKP – pociągi osobowe, pospieszne i expresowe przy biletach jednorazowych;PKS – autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne przy biletach jednorazowych

78,00%

Przy przejazdach wraz z dzieckiem dokumenty wymienione w poprzednim wierszu;przy przejeździe po dziecko lub po jego odwiezieniu zaświadczenie/zawiadomienie/skierowanie wydane przez przedszkole/szkołę/uczelnię/placówkę opiekuńczo-wychowawczą/lekarza/konsultanta/terapeutę

PKP – przejazd wagonem II klasy (przy przejazdach wagonem I klasy obowiązuje dopłata do klasy II)

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

PKP – pociągi osobowe przy biletach jednorazowych;PKS – autobusy zwykłe przy biletach jednorazowych

49,00%

Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS lub równoważne/legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności

PKP – przejazd wagonem II klasy (przy przejazdach wagonem I klasy obowiązuje dopłata do klasy II)

PKP – pociągi pospieszne i expresowe przy biletach jednorazowych;PKS – autobusy przyspieszone i pospieszne przy biletach jednorazowych

37,00%

Osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności

PKP – pociągi osobowe przy biletach jednorazowych lub miesięcznych;PKS – autobusy zwykłe przy biletach jednorazowych lub miesięcznych

93,00%

Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS lub równoważne/legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O

PKP – przejazd wagonem II klasy (przy przejazdach wagonem I klasy obowiązuje dopłata do klasy II)

PKP- pociągi pospieszne i ekspresowe przy biletach jednorazowych lub miesięcznych;PKS – autobusy przyspieszone i pospieszne przy biletach jednorazowych lub miesięcznych

51,00%

Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

PKP – pociągi przy biletach jednorazowych lub miesięcznych;PKS – autobusy przy biletach jednorazowych lub miesięcznych

37,00%

Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS lub równoważne/legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O

PKP – przejazd wagonem II klasy (przy przejazdach wagonem I klasy obowiązuje dopłata do klasy II)

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

PKP – pociągi przy biletach jednorazowych;PKS – autobusy przy biletach jednorazowych

95,00%

Dokumenty wymagane od osoby niewidomej/niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz dokument stwierdzający wiek przewodnika lub opiekuna

Ukończenie 13 lat przez przewodnika; ukończenie 18 lat przez opiekuna;PKP – przejazd wagonem II klasy (przy przejazdach wagonem I klasy obowiązuje dopłata do klasy II)

Emeryci lub renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne

PKP – pociągi osobowe, pospieszne lub ekspresowe

37,00%

Dowód Osobisty oraz zaświadczenie wydane przez jednostki/komisje/oddziały terenowe rady/ zarządy stowarzyszeń emerytów i rencistów/związków zawodowych

Ulga upoważnia do odbycia dwóch przejazdów w ciągu roku;PKP – przejazd wagonem II klasy (przy przejazdach wagonem I klasy obowiązuje dopłata do klasy II)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2015.926).