Osoba Niepełnosprawna w PUP

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy. Otrzymuje ona status bezrobotnej jeśli jest :

 • w wieku aktywności zawodowej,
 • zdolna i gotowa do podjęcia zatrudniania w co najmniej połowie czasu pracy wymaganego w danym zawodzie,
 • nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego,
 • nie pobiera świadczeń w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej lub zasiłku stałego,
 • zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Osoba bezrobotna może korzystać z:

 • pośrednictwa pracy,
 • upowszechniania ofert pracy,
 • usług EURES,
 • szkoleń.

Osoba niepełnosprawna która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek stały, rentę socjalną, czy rentę rodzinną (w kwocie większej niż 50% minimalnego wynagrodzenia) może być zarejestrowana w PUP jako osoba poszukująca pracy. Ma wówczas możliwość skorzystania z takiej pomocy, jak:

 • szkolenia,
 • stażu,
 • prac interwencyjnych,
 • przygotowania zawodowego dorosłych,
 • badań lekarskich lub psychologicznych stwierdzających zdolności lub predyspozycje do wykonywania pracy,
 • zwrotu kosztów przejazdu do pracy, na staż, na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy w wypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
 • studiów podyplomowych.

Osoba niepełnosprawna może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie ze starostą nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.