Przekwalifikowanie osoby niepełnosprawnej

Każdy pracodawca może wnioskować o refundację poniesionych przez niego kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych. Refundacji dokonuje starosta na warunkach określonych w umowie zawartej z pracodawcą, przy czym zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed podpisaniem umowy. Zwrot może objąć 80% koszów, ale jednocześnie jest ograniczony do wysokości dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Ograniczeniem są również pułapy intensywności pomocy ustalone dla pomocy de minimis albo pułapy wynikające z rozporządzenia KE nr 68/2001, których wysokość zależy m.in. od wielkości pracodawcy i rodzaju szkolenia, kształtując się w granicach od 45% do 90% kosztów.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),