Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych polega na wykonaniu inwestycji mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) są środki z PFRON przeznaczone na ten cel. Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
  • rodzaj ich niepełnosprawności potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim „wymaga likwidacji barier architektonicznych”,
  • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna,
  • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 proc. wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jest to kwota maksymalna. Wysokość otrzymanego dofinansowania zależy m.in. zakresu planowanych prac. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych można składać w ciągu całego roku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno¬sprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926)

Załączniki
Raport - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych [PDF 152,0B]
Dostępność jednostek wojewódzkich [PDF 223,0B]