Szkolenie niepełnosprawnych bezrobotnych

Kierownik powiatowego urzędu pracy może skierować osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako bezrobotna lub poszukująca pracy na wskazane przez nią szkolenie,  jeśli uprawdopodobni ona, że zwiększy to szanse na uzyskanie zatrudnienia lub podwyższy dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Koszt szkolenia, które jest finansowane ze środków PFRON, nie może przekroczyć dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zwrotu kosztów tylko wówczas,
gdy nie ukończyła go z własnej winy, chyba że powodem było podjęcie zatrudnienia.

Podstawa prawna:
Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).