Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

Z turnusu rehabilitacyjnego mogą skorzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz wniosek lekarza sprawującego opiekę o skierowanie na turnus, sporządzony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

Celem turnusu rehabilitacyjnego, będącego zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem, jest ogólna poprawa sprawności jego uczestników. Ośrodek organizujący turnus zapewnia osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, które muszą być dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Czas trwania turnusu wynosi od 14 dni, a organizowane są one tylko na terenie kraju. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Wymagane jest, aby zawierał on oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym. Wniosek ten jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od dnia złożenia, a następnie w ciągu 7 dni powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia, informując o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadniając odmowę jego przyznania. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie dla opiekuna, jeśli lekarz zawrze we wniosku takie zalecenie. Wysokość dofinansowania wynosi 30% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności, 27% przy umiarkowanym oraz 25% przy lekkim stopniu niepełnosprawności. Osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz w wieku od 16 do 24 lat uczące się i niepracujące otrzymają dofinansowanie w wysokości 30%, natomiast opiekun 20% przeciętnego wynagrodzenia. Osoby w szczególnie trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Powyższe środki można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia, jednakże nie później, niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu powinna poinformować powiatowe centrum pomocy rodzinie o jego wyborze. Centra zobowiązane są również do udzielania informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów posiadających wpisy do odpowiednich rejestrów, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogą wybrać odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza ofertę. Osoba zainteresowana dofinansowaniem do turnusu rehabilitacyjnego pobiera druk wniosku w danym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw¬nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z póżn.zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabili¬tacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2014 poz. 1937)

Załączniki
Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. [PDF 381,9kB]