Zwolnienia na czas turnusu

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma ponadto prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, ale nie częściej niż raz w roku, jak również w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających oraz uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, ale tylko wówczas, gdy czynności te nie mogą być wykonane poza ustalonymi godzinami pracy. 11

W przypadku wyjazdu na turnus rehabilitacyjny łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. Oznacza to, że pracownik, który wykorzystał 10 dni dodatkowego urlopu jest uprawniony tylko do 11 dni zwolnienia na turnus. Z kolei korzystając z 21 dni zwolnienia na turnus osoba niepełnosprawna nie ma prawa do 10 dni dodatkowego urlopu. Prawo do zwolnienia od pracy tak na turnus, jak i w celu wykonania badań jest całkowicie niezależne od prawa do urlopu wypoczynkowego, tak więc pracodawca nie może żądać od niepełnosprawnego pracownika, aby wyjeżdżał on na turnus czy też robił specjalistyczne badanie w okresie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Zwolnienie od pracy ustalane jest na podstawie wniosku o skierowanie na turnus rehabilitacyjny wystawionego przez lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną. Pracownik powinien przedstawić pracodawcy skierowanie w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie, a więc powinno to być uczynione z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia, które jest obliczane tak samo, jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, jest wystawiony przez organizatora turnusu dokument potwierdzający pobyt. Odnośnie zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających oraz uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, przepisy nie określają zasad ich udzielania przez pracodawcę, zależne to jest więc tylko od niego. W tym przypadku nie ma żadnych ograniczeń dotyczących łącznego wymiaru liczby dni roboczych zwolnienia.