Dofinansowanie do wynagrodzeń

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych mogą otrzymać wszyscy pracodawcy nie posiadający zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON, a zatem nie przysługuje ono tylko tym pracodawcom, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty i nie osiągają równocześnie 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile ten pracownik został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez Fundusz. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:

  • dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w wysokości 1800 zł;
  • dla osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia w wysokości 1125 zł;
  • dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia – 450 zł;

Każda z powyższych kwot zwiększa się o 600 zł w przypadku zatrudnionej osoby niepełnosprawnej z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym lub epilepsją oraz niewidomego.

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wymaga zarejestrowania się pracodawcy w oddziale PFRON i uzyskania identyfikatora oraz dostępu do systemu elektronicznego. Mając je można składać wnioski o wypłatę dofinansowania, przy czym pracodawcy zatrudniający powyżej 5 pracowników mogą to czynić wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową Systemu Obsługi Dofinansowań (sod.pfron.org.pl), natomiast pracodawcy zatrudniający nie więcej, niż 5 pracowników mogą przekazać wniosek w formie pisemnej do właściwego oddziału PFRON lub też uczynić to drogą elektroniczną. Uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń powiązane jest ze spełnieniem kilku obowiązków. Pracodawca musi bowiem co miesiąc, w wyznaczonym terminie, informować PFRON o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych i ich wynagrodzeniach oraz składać wniosek o wypłatę dofinansowania. Wysokość dofinansowania zależna jest od:

  • wielkości pracodawcy i jego statusu;
  • rodzaju i stopnia niepełnosprawności zatrudnionych osób.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:

  • Na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;
  • Jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
  • Jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.