Sejmik Osób Niepełnosprawnych: przedłużono nabór

 fot. pexels.com fot. pexels.com
Zgłoszeń można dokonywać do 11 stycznia 2024 r.

Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji, którzy na co dzień w swojej działalności wspierają osoby z niepełnosprawnościami.  

Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
  2. jest pełnoprawnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością;
  4. wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Sejmiku,
  5. nie jest skazana przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
  6. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Prawidłowo wypełniony formularz należy wysłać w wersji pdf na adres e-mail: sejmikniepelnosprawni@slaskie.pl w terminie do 11 stycznia 2024 roku do godz. 14.00. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kandydaci do swoich zgłoszeń mogą dołączyć życiorys, listy gratulacyjne, dyplomy, referencje w szczególności organizacji społecznych.  

Spośród nadesłanych zgłoszeń, wyboru przedstawicieli do Sejmiku dokona komisja powołana w drodze uchwały zarządu województwa.

Lista osób powołanych w skład Sejmiku zostanie zamieszczona na stronie niepelnosprawni.slaskie.pl w terminie do dnia 26 stycznia 2024. Zgłoszenia nadsyłane po terminie oraz wypełnione nieprawidłowo, nie będą brane pod uwagę. 

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów i funkcjonowania Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (tel. 32 77 40 638, e-mail: sejmikniepelnosprawni@slaskie.pl).

 

Załączniki
Ogłoszenie [PDF 195,1kB]
Formularz zgłoszeniowy [RTF 191,0kB]
Regulamin sejmiku [PDF 146,6kB]