Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 511).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z dnia 24 lipca 2012 r., poz. 850).

Opis zadania

Zakład aktywności zawodowej może utworzyć gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W tworzonych zakładach aktywności zawodowej zatrudnienie znajdują osoby zaliczane do znacznego lub/i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Koszty utworzenia i działania  zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub/i  z innych źródeł.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

 1. działania zakładów aktywności zawodowej wynosi:
  1. w 2007r. - 95 % tych kosztów,
  2. w 2008r. - 90 % tych kosztów,
  3. w 2009r. i w latach następnych - 90 % tych kosztów,
 2. utworzenia zakładów aktywności zawodowej
  1. w 2007r.  - 85 % tych kosztów,
  2. w 2008r. - 75 % tych kosztów,
  3. w 2009r. i w latach następnych - 65 % tych kosztów.

W ramach kosztów utworzenia zakładu ze środków Funduszu może być finansowane:

 1. przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych lub pomieszczeń służących świadczeniu usług oraz pomieszczeń socjalnych i przeznaczonych na rehabilitację;
 2. zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
 3. wyposażenie pomieszczeń socjalnych i przeznaczonych na rehabilitację, pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność wytwórcza lub usługowa, oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn, narzędzi i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług;
 4. zakup surowców i materiałów potrzebnych do rozpoczęcia działalności wytwórczej lub usługowej;
 5. zakup lub wynajem środków transportu.

W ramach kosztów działalności zakładu ze środków Funduszu mogą być finansowane:

 1. wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy;
 2. wynagrodzenia personelu zakładu;
 3. dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe;
 4. składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika i pracodawcy, składki na ubezpieczenie zdrowotne od pracowników oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-3;
 5. materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne;
 6. transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu;
 7. szkolenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy lub z prowadzoną działalnością wytwórczą lub usługową zakładu
 8. szkolenia personelu zakładu;
 9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów;
 10. wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług;
 11. wymiana maszyn i urządzeń w związku:
  1. ze zmianą profilu działalności zakładu,
  2. z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych;
 12. inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej.

Wnioskodawca ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem  załączników w ciągu danego roku budżetowego.

W przypadku stwierdzenia braków w złożonym przez organizatora wniosku, wzywa się go do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia. Nie uzupełnienie tych braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Kompletny wniosek przedkładany jest do zaopiniowania przez starostę. W terminie 30 dni od otrzymania opinii starosty powiadamia się organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania zakładu, z uwzględnieniem w szczególności: wysokości środków PFRON w danym roku, liczby osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, wkładu finansowego organizatora w kosztach utworzenia i działalności zakładu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia powiadomienia organizatora prowadzi się z organizatorem negocjacje w przedmiocie warunków umowy i wysokości dofinansowania ze środków Funduszu.

Umowę zawiera się na okres posiadania przez dany zakład statusu zakładu aktywności zawodowej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat ds. ON
ul. Ligonia 46 40-032 Katowice
tel. (32) 77 40 918, 77 40 913, 77 40 915

Załączniki
Formularz wniosku (.doc) [DOC 70,0kB]
Formularz wniosku (.pdf) [PDF 118,0kB]