Prace rady

Zadanie, kompetencje, kontakt

Prace rady

Zadanie, kompetencje, kontakt

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych.
 2. opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób  niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla  osób niepełnosprawnych.

Członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek Województwa.

Członek Rady może zostać odwołany, na:

 • swój wniosek,
 • wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
 • wniosek Marszałka, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

Wojewódzka Rada składa się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie Województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Kadencja Rady trwa 4 lata.


Adres korespondencyjny do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-032 Katowice

Korespondencję kierowaną do Rady można również składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu. Kancelaria znajduje się na parterze, w pokoju nr 164. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30.

Obsługa Rady:
Referat ds. ON Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Anna Sawiak - tel. (32) 77 40 638
Adam Leśniak – tel (32) 77 40 918
fax (32) 77 40 906
email: niepelnosprawni@slaskie.pl

Linki do stron zewnętrznych
Aktualności z prac Rady ds. ON