Od wykształcenia do zatrudnienia, bariery, rozwiązania efekty

Konferencja w Gmachu Sejmu Śląskiego

„Od wykształcenia do zatrudnienia, bariery, rozwiązania efekty” to temat konferencji zorganizowanej przez Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach i Śląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach.

Zgromadzonych gości oraz przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy, Zespołów Szkół Specjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej związanych z edukacją i zatrudnieniem, powitali Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński wraz z Wojewódzkim Komendantem OHP Arkadiuszem Sobków.

Podczas konferencji poruszono tematykę w zakresie orzecznictwa w Powiatowych Zespołach ds. Orzekania o Niepełnosprawności, niezdolność do pracy wg ZUS, zagadnienia doradztwa zawodowego, zatrudnienia wspomaganego, funkcjonowanie ZAZ, zadań z zakresu rehabilitacji i aktywności zawodowej oraz przepisy i warunki zatrudnienia u pracodawców. Prelegentami byli przedstawiciele: Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Urzędu Wojewódzkiego, ZUS, ZSS, OHP, PIP oraz Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast Pracownik Oddziału Śląskiego omówił zadania i programy PFRON służące rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Konferencję podsumował Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński, który poruszył problemy związane z zatrudnianiem uczniów, studentów niepełnosprawnych po zakończeniu nauki. Ponadto podkreślił, że powyższe wydarzenie jest ważne w celu promowania zatrudnienia wśród młodych osób niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy, kreowania pozytywnego wizerunku tych osób jako przyszłych pracowników oraz stworzenia im szans na pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

źródło: www.pfron.org.pl