Aktualizacja programu wyrównywania szans niepełnosprawnych 2017-2022 - konsultacje

Konsultacje społeczne „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2017-2022. Aktualizacja 2019”

Do zadań samorządu województwa w myśl przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 511 późn. zm.) należy m. in. opracowywanie i realizacja wojewódzkich programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Obowiązujący ,,Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2017-2022” został przyjęty uchwałą Nr 82/167/V/2017 Zarządu Województwa z dnia z dnia 17.01.2017 r. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej przygotował projekt aktualizacji ww. Programu oraz uzyskał opinię w kontekście zgodności projektu Programu ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.

Ewaluacją zostały objęte poszczególne części Programu m. in. diagnoza, cele oraz analiza SWOT. Ponadto aktualizacja Programu koncentrowała się na opracowaniu wskaźników monitoringu. Przeprowadzenie konsultacji społecznych pozwoli na zebranie opinii, które podwyższą jakość dokumentu oraz ulepszą harmonizację działań w obszarze wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 20.02.2019 r. podjął uchwałę nr 342/19/VI/2019 w sprawie przyjęcia projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2017-2022. Aktualizacja 2019” w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do przesyłania propozycji na ,,Formularzu uwag do projektu”.

Załączniki
Formularz uwag [RTF 3,8MB]
Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2017-2022 (Aktualizacja 2019) - projekt [DOC 3,8MB]
Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2017-2022 (Aktualizacja 2019) - projekt [PDF 3,1MB]
Tryb konsultacji społecznych [RTF 102,6kB]