Samorząd Równych Szans

Celem Konkursu „Samorząd Równych Szans” jest wyłonienie projektów przyczyniających się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności.

O statuetkę „Śląskiego Samorządu Równych Szans” mogą się ubiegać wspólnoty samorządowe wszystkich szczebli. Realizowane projekty mogą dotyczyć takich aspektów jak zapewnienie dostępności pod kątem informacji, przestrzeni publicznej, edukacji, wzmocnienia integracji społecznej, czy zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Docenić należy także fakt iż w Konkursie startują samorządy o różnorodnym potencjale, przeświadczone o potrzebie coraz lepszego włączenia osób z niepełnosprawnością w życie społeczno –zawodowe.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie od kilku lat organizuje edycję regionalnej konkursu. Widzi w tym przedsięwzięciu możliwość skutecznej promocji tych samorządów, które działają na rzecz lepszego wykorzystania potencjału jaki wynika z włączenia wszystkich obywateli w życie wspólnoty.


2013 – Biblioteka Śląska, Katowice - czytaj więcej

2014 – Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Chorzów - czytaj więcej

2015 – Hotel Andel’s, Kraków - czytaj więcej

2016 – Hotel Andel’s, Kraków - czytaj więcej