Zadania Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych

Pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z niepełnosprawnością i  umożliwia osobom prywatnym oraz organizacjom zajmującym się kwestią niepełnosprawności dostępu do bezpłatnych konsultacji ze specjalistą.

Zajmuje się wspieraniem ich na rynku pracy oraz udziela informacji organizacjom na temat dostępnych programów pomocy finansowej z  budżetu państwa, programów PFRON, funduszy strukturalnych i możliwości ubiegania się o  dotacje.

W zakresie jego kompetencji leży także organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi. Podejmuje działania przyjęte w „Wojewódzkim programie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata: 2017 - 2022".