Ośrodki pomocy prawno-psychologicznej

  • Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych SPES - bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i w postaci poradnictwa socjalnego - dostępna w siedzibie Ośrodka; praca w środowisku - na rzecz osób w podeszłym wieku, poważnie niepełnosprawnych, ciężko chorych, osamotnionych; prawo karne oraz prawo cywilne (w szczególnie uzasadnionych przypadkach; w ograniczonym zakresie); Prawo rodzinne; prawo ubezpieczeń; prawo pracy; poradnictwo - wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg - w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej; poradnictwo obywatelskie w zakresie świadczeń, zwolnień i uprawnień osób niepełnosprawnych; prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów.

Kontakt: Katowice, ul. Kościuszki 46, tel: (032) 205 38 80, e-mail: spes@spes.org.pl
www.spes.org.pl 

  • Maltański Punkt Pomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych - z zakresu: prawo karne; prawo cywilne; prawo rodzinne; prawo ubezpieczeń; poradnictwo z zakresu prawa pracy; poradnictwo - wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg - w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej; prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów.

Kontakt: Katowice ul. Powstańców 21, Tel. 697 733 017 

  • Biuro Porad Obywatelskich przy Rudzkim Koncie Pomocy - bezpłatne poradnictwo, pomoc w przy­gotowaniu dokumentacji oraz pism tematycznych, świadczenie bezstronnej i niezależnej informacji obywatelskiej, przeciwdziałanie marginalizacji, edukacja obywatelska.

Kontakt: tel.032 342 29 80, kom. 0692 328 733, e-mail: fryna@poczta.fm,
www.rkp.free.ngo.pl  

  • Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza - pomoc rodzinom i osobom znajdują­cym się w trudnej sytuacji życiowej zagrożonej wykluczeniem społecznym, działalność wychowawcza, oświatowa edukacyjna, poradnictwo obywatelskie.

Kontakt: tel.032 242 40 37, kom. 0609 208 248, e-mail: filip@halemba.pl
www.filip.halemba.pl 

  • Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS - poradnictwo obywatelskie, doradztwo specjalistyczne i informacja prawna. W placówce w Katowicach dyżurują prawnicy, mediator sądowy oraz specjaliści z zakresu pomocy socjalnej, ubezpieczeń społecznych, zajęć komorniczych, rynku pracy i wsparcia psychologicznego.

Kontakt: Katowice ul. P. Skargi 6 ,tel. 515 194 921, 515 194 935. Zapisy na porady: 511 274 556,
www.lexcivis-silesia.org,
www.i-spoko.eu  

  • Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psycho­społecznej i Profilaktyki "Zmiana" - działania na rzecz ogółu społeczeństwa w szczególności na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, lub innych środ­ków psychoaktywnych, kobiet, osób do doznających przemocy w rodzinie osób stosujących przemoc domową, jak rów­nież osób niepełnosprawnych, senio­rów, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci, młodzieży, mniejszości narodowych, więźniów, osób po odbyciu kary pozba­wienia wolności i innych grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz na rzecz członków stowarzyszenia. Edukacja społeczna w temacie pomocy uzależnień, uprzedzeń. Przeciwdzia­łanie patologiom społecznym, gospodarczym, bezrobociu, wykluczeniu społecznemu oraz wszelkim przejawom dyskryminacji. Promocja społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego, aktywności zawodowej oraz przedsiębiorczości. Wspieranie rozwoju demokracji społeczeństwa obywatel­skiego, społeczności lokalnych, ochrony wolności i praw człowieka, równego statusu kobiet i mężczyzn. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Kontakt: Mikołów, ul. Krawczyka 16, tel.032 226 41 76 e-mai:zmiana.mikolow@gmail.com  

  • Caritas Parafii Opatowice - w pomieszczeniach Caritas Parafii Opatowice w Tarnowskich Górach działa poradnia, w której dyżurują: psycholog, radca prawny Poradnia Życia Rodzin­nego, prawnik (zakres prawa karnego) oraz logopeda i pedagog.

Kontakt: Tarnowskie Góry, ul. Opatowicka 112, tel. 032 384 73 09, 032 285 48 48, kom. 0512 532 080, e-mail: ajany@op.pl

  • Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych "PRZYJAZNA DROGA" - organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwłaszcza prawnej, psychologicznej, rzeczowej, finansowej, medycznej, upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków drogowych i funkcjonowa­nia ochronnych ubezpieczeń komunikacyjnych, organizowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu ich uaktywnienia i zdobywania przez nich samodzielności w nowej sytuacji życiowej.

Kontakt: Wodzisław Śląski, ul. Kubsza 15, tel.032 455 27 20, kom.0509 480 006