Dofinansowanie do robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Śląskiego

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 511).
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937 z późn. zm.)

Opis zadania

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy albo podmioty nie będące przedsiębiorcami, prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości,
  2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
  3. przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Jeżeli Wnioskodawca:

  1. nie jest przedsiębiorcą, wysokość dofinansowania ze środków PFRON, nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania,
  2. jest przedsiębiorcą, wysokość dofinansowania ze środków PFRON, nie może przekroczyć 30 % kosztów realizacji zadania.

Wnioskodawca ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem  załączników w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Samorząd Województwa Śląskiego w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących uchybieniach. Nie usunięcie uchybień w terminie 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Kompletny wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia w którym Zarząd Województwa Śląskiego w formie uchwały dokona podziału środków finansowych PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa na poszczególne zadania realizowane w danym roku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządzane jest uzasadnienie.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity : Dz.U. z 2015r., poz. 937).”

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat ds. ON
ul. Ligonia 46, 40-032 Katowice
tel. +48 32 77 40 044, +48 32 77 40 917

 

 

Załączniki
Umowa roczna - załącznik 4 [XLS 20,0B]
Umowa roczna - załącznik 3 [XLS 32,0B]
Umowa roczna - załącznik 2 [XLS 30,0B]
Umowa roczna - załącznik 1 [XLS 30,0B]
Wzór umowy rocznej [PDF 2,3kB]
Wzór umowy rocznej [DOC 75,0B]
Umowa wieloletnia - załącznik 4 [XLS 20,0B]
Umowa wieloletnia - załącznik 3 [XLS 32,0B]
Umowa wieloletnia - załącznik 2 [XLS 30,0B]
Umowa wieloletnia - załącznik 1 [XLS 30,0B]
Wzór umowy wieloletniej [PDF 2,7kB]
Wzór umowy wieloletniej [DOC 90,0B]
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON [PDF 1,2kB]
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON [DOC 88,0B]
Zasady przyznawania dofinansowania [PDF 309,0kB]