Procedura opiniowania wniosków

Procedura opiniowania wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

I PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 511) - zwana dalej „ustawą".
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz.1694 z późn. zm.) - zwane dalej „rozporządzeniem".
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn.zm.) - zwana dalej „ustawą o samorządzie województwa".
II OGÓLNY OPIS

Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe dla osób niepełnosprawnych, jest pozytywne rozpatrzenie przez Wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez Samorząd Województwa. Wniosek powinien być złożony - przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek.

Opinia Samorządu Województwa sporządzona jest na podstawie wizji lokalnej ośrodka i zawiera:

 1. Stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym.
 2. Informację o standardzie ośrodka.
 3. Ocenę warunków sanitarno-higienicznych.
 4. Ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzaju ich niepełnosprawności.
 5. Ocenę zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą odbywały się w ośrodku.
 6. Stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 2-4 wymienionego rozporządzenia.
 7. Przedłożonego przez wnioskodawcę oświadczenia, w którym świadomy odpowiedzialności karnej wnioskodawca stwierdza, że ośrodek spełniania warunki określone w §15 rozporządzenia.
 8. Inne uznane za istotne informacje o ośrodku.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony formularz wniosku. Wzór wniosku określa załącznik nr 9 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1. tytuł prawny do obiektu (wskazać nr księgi wieczystej),
  2. umowę dzierżawy lub najmu nieruchomości w przypadku osób prowadzących ośrodek,
  3. zgoda właściciela nieruchomości na prowadzenie ośrodka, w przypadku dzierżawy, najmu, współwłasności nieruchomości,
  4. statut (w przypadku jego posiadania),
  5. kopię umowy zawartej z innym podmiotem, w przypadku gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych i zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość dogodnego korzystania poza ośrodkiem z takiego zaplecza.
IV SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW
 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)
  2. Złożyć bezpośrednio na Dzienniku Podawczym urzędu w godzinach jego pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-032 Katowice
Kancelaria Ogólna Pok. Nr 164, czynna od poniedziałku do piątku: 7:30-16:00, tel. 32 20 78 888

Docelowo do:

Referat ds. ON Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Reymonta 24, 40-037 Katowice,
pok. nr 408, od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30, tel. tel. 32 77 40 917, 32 77 40 918.

V OPŁATA
 1. Złożenie i rozpatrzenie wniosku nie podlega opłacie.
 2. Koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi Wnioskodawca.
VI TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY
 1. Wnioskodawca ubiegający się o wpis danego ośrodka do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe składa wniosek o wpis do rejestru do samorządu województwa śląskiego, który po zaopiniowaniu wniosku w terminie 30 dni od dnia jego wpływu przekazuje wniosek wojewodzie (art. 10d ust. 2 ustawy).
 2. Wzór wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia (§ 14 ust. 7 rozporządzenia).
 3. Warunki, jakie powinien spełniać ośrodek przyjmujący grupy osób niepełnosprawnych w ramach turnusów określonych w § 2 ust. 2 rozporządzenia - opisane są w § 15 rozporządzenia.
 4. W terminie 30 dni od dnia otrzymania od samorządu województwa informacji o występowaniu we wniosku uchybieniach wnioskodawca winien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje niewydanie opinii i nieprzekazanie wniosku wojewodzie (§14 ust.3 rozporządzenia). 
Załączniki
oświadczenie dla podmiotów [PDF 123,0B]
oświadczenie dla podmiotów [DOC 29,0B]
Wniosek o wpis do rejestru ośrodków [PDF 38,0B]