Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności a dofinansowanie do wynagrodzeń

Informacje PFRON

Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt SK 19/17) organy orzekające o niepełnosprawności utraciły podstawę do zamieszczania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu niepełnosprawności (w przypadku choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, całościowego zaburzenia rozwojowego lub epilepsji, bycia osobą niewidomą).

Jednakże taką możliwość przywrócił art. 2 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W świetle tej ustawy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, po uprawomocnieniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego w okresie od 27 czerwca do dnia poprzedzającego wejście w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji (tj. do dnia 22 października 2018 r.) – na wniosek osoby niepełnosprawnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku – będzie wydawał zaświadczenie potwierdzające, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności stanowiła choroba, o której mowa w art. 26a ust 1b ustawy o rehabilitacji. Pracodawca korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który otrzyma określone we wspomnianej ustawie zaświadczenie potwierdzające przyczynę niepełnosprawności, stanowiące swego rodzaju uzupełnienie wcześniejszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – może na podstawie takiego kompletu dokumentów skorygować wnioski za okresy od dnia przedstawienia mu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wzór wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności oraz wzór zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS.

Pełna treść komunikatu na stronie PFRON