Powiatowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnoprawnych

fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Konferencja nt. kompetencji, działań i dobrych praktyk

Spotkanie przedstawicieli Społecznych Powiatowych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowała Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego.

Zebranych przywitał wicemarszałek Michał Gramatyka: „Pracują państwo nad sprawami, które są bardzo istotne z punktu widzenia województwa. Przyczyniacie się do zaniku zjawiska wykluczenia społecznego, niwelujecie podziały, zasypujecie rowy. W imieniu władz regionu dziękuję za wszelkie działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych”.

Rady są organami doradczymi w zakresie niepełnosprawności na szczeblu powiatowym. Do ich kompetencji należy między innymi inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych czy opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jak wskazała Anna Wandzel – przewodnicząca Wojewódzkiej Rady „jednym z istotnych motywów spotkania było pokazanie szeregu cennych przedsięwzięć, jakie podejmują Rady i ich upowszechnienie. Zaliczyć do nich można: diagnozę barier w budynkach użyteczności publicznej, popularyzację zatrudnienia niepełnosprawnych wśród pracodawców, podejmowanie międzysektorowej współpracy na rzecz tworzenia inkluzyjnych rozwiązań w mieście (powiecie), wspieranie tworzenia mieszkań chronionych czy współorganizowanie pomocy indywidualnej”.

Jak wynika z wypowiedzi uczestników spotkania (w tym przedstawicieli Powiatowych Rad z Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej, Katowic i Mysłowic) okolicznościami, które sprzyjają efektywnemu działaniu, jest bliskie współdziałanie w samorządzie, ustalenie kilku priorytetowych obszarów działań i konsekwentna ich realizacja.

W opinii zebranych istotne miejsce w działalności Rad zajmować będzie tworzenie przyjaznej przestrzeni budowlano-architektonicznej oraz kompleksowe wdrażanie rozwiązań wynikających z Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Zebrani zapoznali się również z aktualnymi programami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Informacje w tym zakresie przestawił Jan Wroński, Dyrektor Oddziału Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak