Obradowała Wojewódzka Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Podział środków PFRON, dostęp do usług zdrowotnych oraz plan pracy rady w najbliższym czasie to główne tematy posiedzenia

12 marca po raz kolejny obradowała Wojewódzka Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Zaopiniowano projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. w województwie śląskim. Zgodnie z uchwałą na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności 13 zakładów aktywności zawodowej (funkcjonujących wg stanu na 31 grudnia 2017 r.) przeznaczona zostanie kwota 10 933 500 zł.

Planuje się, aby Województwo Śląskie na ten cel wyasygnowało kwotę 2 228 469 zł. Nadto kwota 3 412 491,61 zł zostanie przeznaczona na dofinasowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w związku ze złożonymi do 30 listopada 2017 r. wnioskami.

Rada zajęła się również kwestią dostępności osób z dysfunkcją słuchu do placówek służby zdrowia. Do wybranych jednostek Rada skieruje pisma przypominające przepisy wynikające z ustawy o języku migowym i innych sposobach komunikowania się.

Określono dalsze działania Rady w zbliżających się miesiącach, jak np. spotkania z przedstawicielami Społecznych Powiatowych Rad, upowszechnianie turystyki osób niepełnosprawnych we współpracy ze Śląską Izbą Turystyki czy promowanie aplikacji wspierających osoby z dysfunkcją słuchu.