Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Dyskutowano m.in. o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia zadań samorządu województwa, jakie w 2019 roku planuje się realizować na rzecz osób z niepełnosprawnością

Środki PFRON w kwocie 21 026 968 zł, proponuje się podzielić na:

  • dofinansowanie kosztów bieżącej działalności 14 zakładów aktywności zawodowej, funkcjonujących na dzień 31 grudnia 2018 r., w kwocie: 13 706 000,00 zł,
  • dofinansowanie kwotą: 1 763 402,11 zł robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z tytułu zawartych umów wieloletnich w latach: 2018 - 2019 r.
  • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w łącznej kwocie: 2 866 741,20 zł,
  • dofinansowanie kwotą: 2 690 824,69 zł robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w związku ze złożonymi do 30 listopada 2018 r. wnioskami.

Przedłożony radzie projekt uchwały wpisuje się w przyjęty Uchwałą nr 82/167/V/2017 r. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. „Wojewódzki Program Wyrównywania Szans i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2017-2022”, w tym w szczególności, w

  • Cel Operacyjny II „Poprawa dostępności do obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych”
  •  Cel Operacyjny V „Wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.”

Przedłożony Wojewódzkiej Radzie projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego został zaopiniowany pozytywnie.