Forum Pełnomocników Osób Niepełnosprawnych

Spotkanie odbyło się w Willi Fitznera w Siemianowicach Śląskich

Prelegentami byli eksperci z dziedzin bliskich środowisku osób z niepełnosprawnością. Elżbieta Oczkowicz, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Katowicach, przybliżyła zebranym temat uniwersalnego projektowania, likwidacji barier architektonicznych czy urbanistycznych. Wskazała wiele możliwości dostosowania przestrzeni i budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kolejnym prelegentem była Bogusława Kuczyńska, inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, która przedstawiła zebranym główne założenia oraz sposoby finansowania Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

Program obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.

Natomiast Patrycja Rojek, członek Zarządu Ogólnopolskiego Forum WTZ, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „UNIKAT” w Katowicach, omówiła szczegółowo zmiany w ustawie dotyczącej funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Wskazała również kierunki wdrażania zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wśród gości Forum oprócz pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych z województwa śląskiego obecni byli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych.

Organizatorami Śląskiego Forum Pełnomocników Osób Niepełnosprawnych byli: pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych Edyta Świątczak-Gurzęda oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.