Rok 2010

Zarząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu w dniu 04.02.2010 r. podjął uchwałę nr  267/346/III/2010 w sprawie przystąpienia Województwa do programu pn.: „Program wyrównywania różnic miedzy regionami II" w obszarze A w zakresie wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, w roku 2010.

W roku 2010 wnioski złożyli:

  1. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Kongregacji Sióstr Miłosierdzia  Św. Karola Boromeusza, 41-902 Bytom, ul. Krakowska 30,
  2. Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc „LOS" , 42-256 Olsztyn, ul. Mstowska 52,
  3. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62,
  4. MED8 Miechowice Sp. z o.o.,41-908 Bytom, ul. Stolarzowicka 108,
  5. Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Stefana Batorego 15,
  6. Caritas Diecezji Gliwickiej,44-100 Gliwice, ul. Ziemowita 2.

W 27 września 2010 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, iż w bieżącym roku nie będą udzielane dofinansowania na realizację projektów wynikających z wniosków i wystąpień złożonych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarach A, B, D i E.

Rozpatrywane mogą być jedynie wnioski dotyczące pomocy w zakresie odtworzenia majątku warsztatów terapii zajęciowej, zniszczonego w wyniku powodzi, w ramach obszaru F programu.

Ograniczenie zakresu realizacji programu wynika ze znaczącego wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co powoduje konieczność zaangażowania znacznie większych środków PFRON w realizację zadań o charakterze obligatoryjnym, związanych z dofinansowaniem rynku pracy, wynikających z zapisów art. 25a, art. 26, art. 26a, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.). W przypadku przyjęcia przez Sejm zmian do wymienionej ustawy, zapewniających mniejsze wydatkowanie środków finansowych w zakresie dofinansowania rynku pracy i tym samym pozyskania środków na finansowanie w 2011 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami II", Fundusz niezwłocznie poinformuje o możliwości dofinansowania projektów wynikających z wniosków złożonych w 2010 r., w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II".

PFRON przeprasza za powstałe trudności związane z brakiem możliwości uzyskania w bieżącym roku wsparcia finansowego w programie.