Rok 2009

Uchwała Nr 1567/ 281/III/2009  Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.06.2009 r. w sprawie przystąpienie Województwa Śląskiego do „Programu wyrównywania różnic między regionami" w ramach obszaru A w 2009 roku

Realizacja programu:

Samorząd Województwa Śląskiego realizował w 2009 roku II edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami" - w ramach obszaru A.

Na podstawie umowy nr WRR/00082/14/D z dnia 18 grudnia 2009 roku na realizację przez Jednostkę samorządu terytorialnego „Programu wyrównywania różnic między regionami" Samorząd Województwa zawarł 1 umowę o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w sprzęt rehabilitacyjny w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami" - obszar A.

Beneficjentem pomocy był zakład opieki zdrowotnej: Szpital Chorób Wewnętrznych - ,,HUTNICZY" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 42-200 Częstochowa, Aleja Niepodległości 32.

W ramach II edycji programu w 2009 roku Beneficjentom pomocy zostały przyznane środki finansowe na realizację złożonych projektów w łącznej wysokości 12 123,04 zł. W wyniku realizacji projektów przedmiotowego programu Samorząd Województwa Śląskiego w 2009 roku przekazał Beneficjentowi pomocy kwotę w łącznej wysokości 12 122,49 zł.