Program wyrównywania różnic między regionami II

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Beneficjentami programu dla obszaru A mogą być podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji (należy przez to rozumieć obiekt budowlany, w którym udzielane są świadczenia rehabilitacyjne przez zakład opieki zdrowotnej), organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej.

Projektodawca może ubiegać się o udzielenie dofinansowania wyłącznie na taki rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego, który ma zastosowanie przy rodzaju rehabilitacji, świadczonej przez projektodawcę lub którą zamierza świadczyć.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl