Powódź: pomoc poszkodowanym niepełnosprawnym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „POWÓDŹ 2010"

Jego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek majowej powodzi. O wsparcie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Na podstawie informacji przekazanych przez Oddziały PFRON, dotyczących liczby poszkodowanych osób niepełnosprawnych, Zarząd PFRON dokona podziału limitów środków finansowych dla Oddziałów PFRON na realizację programu. Pomoc będzie udzielana ze środków PFRON w formie jednorazowego świadczenia.
 
Wysokość świadczenia przypadającego na jedną osobę niepełnosprawną nie może przekroczyć kwoty 2 tys. zł.